കുമാർ

Name in English: 
Kumar
Alias: 
കുമാറേട്ടൻ

വൈറ്റിലയിൽ ചായക്കട നടത്തുന്ന കുമാറേട്ടനെന്ന കുമാർ