കാർത്തിക് പ്രസാദ്

Name in English: 
Karthik Prasad
Alias: