സി അനൂപ്

Name in English: 
C Anoop Chellappan Nair
Alias: 
ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്സറായ സി അനൂപ്

ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്സറായ സി അനൂപ് മികച്ച ഒരു എഴുത്തു കാരനും നടനുമാണ്..

C Anoop