കല്യാണി പ്രിയദർശൻ

Name in English: 
Kalyani Priyadarshan
Artist's field: 
Alias: 

സംവിധായകൻ പ്രിയദർശന്റെ മകൾ കല്യാണി