അമ്പിളി

Name in English: 
Ambili
Artist's field: 
Alias: 
ഡോ അമ്പിളി സായികിരൺ

സംവിധായകൻ മോഹൻ കുപ്ലേരിയുടെ മകൾ അമ്പിളി