ഡോ ബി ആർ ഷെട്ടി

Name in English: 
Dr BR Shetty

യു എ യിലെ വ്യവസായിയായ ബി ആർ ഷെട്ടി. യു എ ഇ എക്സ്ചേഞ്ച്, എൻ എം സി ഹെൽത്ത് കെയർ, ട്രാവലക്സ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനാണ്