പോളോക്കോ

Name in English: 
Poloco
Alias: 

ആഫ്രിക്കൻ നാടക പ്രവർത്തകൻ