പൊള്ളോക്കോ മോത് ലാലെംഗ്

Name in English: 
Poloko Motlaleng

ആഫ്രിക്കൻ നാടക പ്രവർത്തകൻ