രാജേഷ് മേനോൻ

Name in English: 
Rajesh Menon
Rajesh Menon

സംവിധായകം പത്മരാജനെക്കുറിച്ചെടുത്ത കടൽക്കാറ്റിലൊരു ദൂത്, നരിനരായനം എന്നീ ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ് രാജേഷ്