എൻ കെ മുഹമ്മദ്‌ കോയ

Name in English: 
NK Muhammed Koya

എഞ്ചിനിയറിങ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ മുഹമ്മദ്കോയ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.