ഷാജി തോമസ്‌

Name in English: 
Shaji Thomas

ഷാജി തോമസ്‌ സ്വർഗ്ഗത്തേക്കാൾ സുന്ദരം ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്‌