നതാഷ

Name in English: 
Natasha
നതാഷ
Alias: 
ആമേൻ

ആമേൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു