തരുഷി

Name in English: 
Tharushi
Alias: 
സ്റ്റഡി റ്റൂർ

തരുഷി "സ്റ്റഡി റ്റൂർ' സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിച്ചു