വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി

Name in English: 
Vishnu Namboothiri
Singer
Artist's field: 

ഹരിപ്പാട് മുട്ടം സ്വദേശി....

Will update later