കൈനഗരി തങ്കരാജ്

Name in English: 
Kainagari Thankaraj

മലയാള നാടക വേദിയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ കലാകാരനാണ് കൈനകരി തങ്കരാജ്.