പി കെ എബ്രഹാം

Name in English: 
P K Abraham

"ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.