കെ ജി രാജശേഖരൻ നായർ

Name in English: 
K G Rajasekharan Nair