കോഴിക്കോട് നാരായണൻ നായർ

Name in English: 
Kozhikkod Narayanan Nair