ലളിതശ്രീ

Name in English: 
Lalithasree

ഫോട്ടോ തന്ന്  സഹായിച്ചത് : മഹേഷ്‌