വിജനപഥങ്ങളിൽ (ആഡിയോ)

'വിജനപഥങ്ങളിൽ എങ്ങോ ഒരു വിധിയുടെ കാൽപ്പെരുമാറ്റം...'  ജി. നിശീകാന്ത് രചനയും സംഗീതവും നിർവ്വഹിച്ച് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ആലപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം 'നാദ'ത്തിൽ...  

മുഴുവൻ ഗാനവും കേൾക്കാൻ സന്ദർശിക്കുക

http://www.m3db.com/node/31343

 

Article Tags: 
Audio: 


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

Vijanapadhangalil-Sample Audio
Contributors: 

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

3 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
18 Mar 2013 - 20:51 Nisi
18 Mar 2013 - 20:35 Nisi
18 Mar 2013 - 20:30 Nisi