ഞാൻ വരും സഖീ.....! (കവിത - ഓഡിയോ)

ജി നിശീകാന്ത് എഴുതി ആലപിച്ച ഒരു കവിത, പുതിയതായി നാദത്തിൽ....

ഇവിടെ നിന്നും കേൾക്കാം...

http://www.m3db.com/node/29256

Contributors: