ഞാൻ വരും സഖീ.....! (കവിത - ഓഡിയോ)

ജി നിശീകാന്ത് എഴുതി ആലപിച്ച ഒരു കവിത, പുതിയതായി നാദത്തിൽ....

ഇവിടെ നിന്നും കേൾക്കാം...

http://www.m3db.com/node/29256

Contributors: 

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

4 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
7 Dec 2012 - 13:32 Kiranz
1 Oct 2012 - 13:27 Nisi
1 Oct 2012 - 13:24 Nisi
1 Oct 2012 - 13:24 Nisi