ഓർമ്മകളിൽ... (ഓഡിയോ)

ഓർമ്മകളിൽ…

ഓണത്തെ വരവേറ്റുകൊണ്ട്, ഈണത്തിന്റെ ഓൺലൈൻ ഓണ ആൽബത്തിനു മുന്നോടിയായി നാദത്തിൽ പബ്ലീഷ് ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം. ആലാപനം സണ്ണി ജോർജ്, ജി നിശീകാന്തിന്റെ വരികൾക്ക് സൂര്യനാരായണന്റെ സംഗീതം.

ഗാനം ഇവിടെ കേൾക്കാം

http://www.m3db.com/node/29020

Article Tags: 
Contributors: 

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

5 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
7 Dec 2012 - 13:32 Kiranz
7 Sep 2012 - 19:10 Nisi
7 Sep 2012 - 19:09 Nisi
1 Sep 2012 - 17:11 Nisi
20 Aug 2012 - 19:15 Nisi