പൊൻകണി വയ്ക്കുവാൻ... (ഓഡിയോ)

പൊൻകണിവയ്ക്കുവാൻ…

(നാദത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്വതന്ത്ര ഗാന സൃഷ്ടി)

രചന അമ്പിളി ജി മേനോൻ, സംഗീതവും ആലാപനവും രാജീവ് കോടമ്പള്ളി

ഗാനം കേൾക്കാൻ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുക

http://www.m3db.com/node/28098

Article Tags: 

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

2 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
28 May 2012 - 13:05 Nisi
3 May 2012 - 12:52 Nisi