രാഗങ്ങൾ

രാഗംsort descending ഗാനങ്ങൾ
1 അഠാണ 3
2 അമൃതവർഷിണി 4
3 ആനന്ദഭൈരവി 22
4 ആനന്ദാംബരി 2
5 ആന്ദോളിക 1
6 ആഭേരി 38
7 ആഭോഗി 7
8 ആരഭി 11
9 ആഹരി 1
10 ആഹരി 0
11 ഈശമനോഹരി 0
12 ഉദയരവിചന്ദ്രിക 0
13 ഓംകാരഘോഷിണി 1
14 കദനകുതൂഹലം 0
15 കനകാംഗി 1
16 കര്‍ണ്ണാടക കമാസ് 0
17 കല്യാണവസന്തം 6
18 കല്യാണി 29
19 കാംബോജി 12
20 കാനഡ 7
21 കാപി 11
22 കാഫി-ഥാട്ട് 0
23 കാമവർദ്ധിനി 0
24 കീരവാണി 7
25 കുന്തളവരാളി 1
26 കുന്തവരാളി 0
27 കുറിഞ്ഞി 0
28 കെവിരാഗം 0
29 കേദാരം 2
30 കേദാരഗൌള 0
31 കേദാരഗൗള 1
32 കേദാർ 2
33 കർണരഞ്ജിനി 1
34 ഖമാസ് (കമാസ്) 3
35 ഖരഹരപ്രിയ 10
36 ഗംഭീരനാട്ട 0
37 ഗൗരിമനോഹരി 5
38 ഗൗള 0
39 ചക്രവാകം 26
40 ചന്ദ്രകോണ്‍സ് 1
41 ചാരുകേശി 24
42 ചെഞ്ചുരുട്ടി 3
43 ജഗന്മോഹിനി 0
44 ജനരഞ്ജിനി 0
45 ജയന്തശ്രീ 1
46 ജലധർ കേദാർ 0
47 ജോഗ് 7
48 ജോൺപുരി 0
49 ജോൻപുരി 2
50 ജ്യോതിസ്വരൂപിണി 0
51 താണ്ഡവപ്രിയ 0
52 തിലംഗ് 0
53 തോടി 1
54 ദേവകീർത്തി 0
55 ദേവഗാന്ധാരി 2
56 ദേശ് 12
57 ദ്വിജാവന്തി 4
58 ദർബാരികാനഡ 12
59 ദർബാറി കാനഡ 3
60 ധന്യാസി 1
61 ധർമ്മവതി 1
62 നഠഭൈരവി 0
63 നളിനകാന്തി 1
64 നാഗഗാന്ധാരി 0
65 നാട്ട 7
66 നാട്ടക്കുറിഞ്ചി 0
67 നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി 1
68 നീലാംബരി 9
69 നർത്തകി 0
70 പന്തുവരാളി 2
71 പിഞ്ചുകൻ ( സ്കന്ദ മനോരമ) 0
72 പീലു 2
73 പുന്നാഗവരാളി 1
74 പുഷ്പലതിക 1
75 പൂര്‍വികല്യാണി 2
76 പൂർവ്വി കാംബോജി 0
77 ബസന്ത് ബഹാർ 0
78 ബഹുധാരി 1
79 ബിന്ദുമാലിനി 1
80 ബിമ്പ്ലാസ് (കർണ്ണാടക ദേവഗാന്ധാരി ) 2
81 ബിലഹരി 10
82 ബിഹാഗ് 4
83 ബേഗഡ 9
84 ബൈരാഗീഭൈരവ് 0
85 ബൗളി 2
86 ഭാഗേശ്വരി 8
87 ഭീം പ്ലാസി 5
88 ഭൂപാളം 2
89 ഭൂരികല്യാണി 0
90 ഭൈരവി 6
91 മധ്യമാവതി 29
92 മലയമാരുതം 9
93 മലഹരി 0
94 മല്ലികാവസന്തം 0
95 മാണ്ട് 3
96 മായാമാളവ ഗൗള 6
97 മിയാമൽഹാർ 0
98 മിയാൻ‌മൽഹർ 2
99 മിശ്രതോടി 0
100 മിശ്രശിവരഞ്ജിനി 2
101 മുഖാരി 0
102 മേഘമല്‍ഹാര്‍ 1
103 മേഘ് 0
104 മോഹനം 60
105 യദുകുലകാംബോജി 1
106 യമുന കല്യാണി 11
107 രഞ്ജിനി 1
108 രവിചന്ദ്രിക 0
109 രാഗമാലിക 19
110 രീതി ഗൗള 4
111 രുഗ്മാംബരി 2
112 രേവഗുപ്തി 0
113 രേവതി 6
114 ലതാംഗി 0
115 ലളിത 1
116 ലാവന്തിക 0
117 വകുളാഭരണം 1
118 വലചി 7
119 വളാച്ചി 1
120 വസന്ത 0
121 വസന്തം 0
122 വസന്തഭൈരവി 1
123 വാസന്തി 2
124 വിജയനാഗരി 1
125 വിഭാവരി 0
126 വീണാധരി 0
127 വീണാവാദിനി 0
128 വൃന്ദാവന സാരംഗ 7
129 വൃന്ദാവനസാരംഗ് 3
130 ശങ്കരാഭരണം 13
131 ശഹാന 0
132 ശിവരഞ്ജിനി 11
133 ശുദ്ധധന്യാസി 21
134 ശുദ്ധസാവേരി 8
135 ശുഭപന്തുവരാളി 12
136 ശ്രീ 0
137 ശ്രീ രഞ്ജിനി 2
138 ശ്രീരാഗം 8
139 ഷണ്മുഖപ്രിയ 7
140 സരസാംഗി 0
141 സരസ്വതി 0
142 സരസ്വതിമനോഹരി 1
143 സഹാന 2
144 സാരംഗ 1
145 സാരമതി 1
146 സാവേരി 1
147 സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം 2
148 സിന്ധുഭൈരവി 20
149 സിമ്മേന്ദ്രമധ്യമം ( സിംഹേന്ദ്രമദ്ധ്യമം ) 1
150 സുനാദവിനോദിനി 0
151 സുമനേശരഞ്ജിനി 1
152 സുരുട്ടി 1
153 സൗരാഷ്ട്രം 0
154 ഹംസധ്വനി 16
155 ഹംസനാദം 2
156 ഹംസാനന്ദി 1
157 ഹമീർ കല്യാണി 1
158 ഹരികാംബോജി 6
159 ഹിന്ദോളം 20
160 ഹുസേനി 0
161 ഹേമന്തി 0
162 ഹേമവതി 0