വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Awards

അവാർഡ് വിഭാഗം അവാർഡ് ചിത്രം വർഷംsort icon
മികച്ച കഥ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മതിലുകൾ 1989

സംഭാഷണം

ചിത്രം Year
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964) 1964

തിരക്കഥ

ചിത്രം Year
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964) 1964

അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ

ചിത്രം Year
ധ്വനി 1988

Facebook Comments

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

എഡിറ്റർ സമയം ചെയ്തതു്
admin 6 Mar 2012 - 10:45
Comment