വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Name in English: 
Vaikkom Muhammed Basheer

Awards

അവാർഡ് വിഭാഗം അവാർഡ് ചിത്രം വർഷംsort icon
മികച്ച കഥ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മതിലുകൾ 1989

സംഭാഷണം

Sl ചിത്രം Year
1 ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964) 1964

തിരക്കഥ

Sl ചിത്രം Year
1 ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964) 1964

അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ

ചിത്രം Year
ധ്വനി 1988

Facebook Comments

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

എഡിറ്റർ സമയം ചെയ്തതു്
Jayakrishnantu 26 Mar 2015 - 19:56 ഫീൽഡ് ചേർത്തു
Kiranz 19 Oct 2014 - 09:43
admin 6 Mar 2012 - 10:45
Comment