വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Awards

അവാർഡ് വിഭാഗം അവാർഡ് ചിത്രം വർഷംsort icon
മികച്ച കഥ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് മതിലുകൾ 1989

സംഭാഷണം

ചിത്രം Year View result counter
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964) 1964 1

കഥ

തിരക്കഥ

ചിത്രം Year View result counter
ഭാർഗ്ഗവീനിലയം(1964) 1964 1

അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ

ചിത്രം Year
ധ്വനി 1988

Facebook Comments

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

എഡിറ്റർ സമയം ചെയ്തതു്
admin 6 Mar 2012 - 10:45